สภาพดินฟ้าอากาศ

        การที่เราจะทำการปลูกพืชชนิดใดนั้นเราจะต้องดูเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยเพราะพืชแต่
่ละชนิดจะไม่เหมือนกันพืชบางอย่างปลูกขึ้นได้ดีในภูมิอากาศหนึ่ง แต่พอไปปลูกในภูมิอากาศ หนึ่งอาจปลูกไม่ได้ปรือปลูกได้ก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เช่น ลำไย ปลูกได้ผลดีใน
ภาคเหนือซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวหรือยางพาราปลูกได้ดีในภาคใต้และภาคตะวันออก
เท่านั้น
    ลักษณะของดินฟ้าอากาศมี
    1.อุณหภูมิ (Temperature)
    2.ความชื้น (Humidity)
    3.ปริมาณน้ำฝน (Precipitation)
    4.ฤดูกาล (Season)
         อุณหภูมิ (Temperature) ดังได้กล่าวแล้วว่าอุณหภูมิเป็นตัวสำคัญที่ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการที่เราจะปลูกพืชได้นั้นต้องคำนึงถึงอุณหภูมิในบริเวณนั้นด้วย
ซึ่งระดับอุณหภูมิของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน เราจึงเห็นได้ว่าพืชแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีหรือไม่ดีในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ความนิยมของแต่ละแห่งในการปลูกพืชแต่ละชนิด
จึงต่างกัน
         ความชื้น (Humidity) คือไอน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศพื้นบางชนิดต้องการความชื้น
มากโดยเฉพาะพืชพวกผัก และไม้ดอกล้มลุก
        ปริมาณน้ำฝน (Precipitation ) ปริมาณน้ำจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
เจริญเติบโตฉะนั้นการที่พืชแต่ละชนิดจะได้ปริมาณน้ำตามต้องการนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีการชลประทานช่วยอยู่ในปัจจุบันปริมาณน้ำฝนในโลกจะไม่
เท่ากันทุกแห่ง จึงทำให้เราแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 4 เขต คือ
    1.เขตแห้งแล้ง (Arid Region)
    2.เขตกึ่งแห้งแล้ง (Semi-arid Region)
    3.เขตกึ่งชุ่มชื้น (Semi-humid region)
    4.เขตชุ่มชื้น (Humid region)
         เขตแห้งแล้ง (Arid Region) คือบริเวณที่มีฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้วต่อปี
การปลูกพืชในเขตนี้จะได้ผลต่อเมื่อมีการชลประทานเข้ามาช่วยและเป็นพืชที่ต้องการน้ำ
ในปริมาณน้อยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่น ตะบองเพชร ซึ่งอยู่ในทะเลทรายได้ดี
         เขตกึ่งแห้งแล้ง (Semi-arid region) คือบริเวณที่มีน้ำฝนเฉลี่ย10 – 20 นิ้ว
ต่อปีการปลูกจะได้ผลดีเมื่อมีการควบคุมความชื้นในดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน
การชลประทาน เป็นต้น หรืออาจจะปลูกแต่พืชทนแล้งได้ดี
         เขตกึ่งชุ่มชื้น (Semi-humid region) คือบริเวณที่มีน้ำฝนเฉลี่ย 20 – 30
นิ้วต่อปี ต่อก็ยังไม่ค่อยจะพอกับความต้องการของพืชทั่ว ๆ ไปดังนั้นการปลูกพืชในเขตนี้
เราต้องปลูกพืชให้ตรงกับฤดูฝนหรือต้องมีวัตถุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ด้วยเช่นสภาพ
ของภาคอีสาน เป็นต้น
         เขตชุ่มชื้น เป็นบริเวณที่มีน้ำฝนในปีหนึ่ง ๆ 30 นิ้วขึ้นไปซี่งเป็นการเพียงพอต่อ
การปลูกพืช เช่นทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ฯลฯ การปลูกพืชเราสามารถทำได้ตลอดปี
         ฤดูกาล (Seasons) จะมีส่วนเข้ามาพิจารณาได้ว่าในที่นั้น ๆ เราควรจะทำการ
เพาะปลูกพืชชนิดใดและในช่วงเวลาใดเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช สำหรับ
ประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ
       - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
       - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนกุมภาพันธ์
       - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม
       ดังนั้นในการปลูกพืชของกสิกรจึงควรจะพิจารณาถึงฤดูกาลด้วยสำหรับในภาคใต้
ของไทยนั้นอาจจะแบ่งฤดูกาลได้เพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือฤดูฝนจะมีระยะ เวลานานคือตั้งแต่
ประมาณเดือนสิงหาคม – มีนาคม เพราะในฤดูหนาวทางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกอยู่ทำให้
อากาศไม่หนาวขึ้นจึงทำมีฤดูร้อนกับฤดูฝนเท่านั้น

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญ
เติบโตของไม้ดอกประดับ
• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
ไม้ดอกประดับ(การปลูกพืชทั่วไป)

 

:: ผู้จัดทำ ::
นางทิพวรรณ ทั่งกลาง
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา