กลุ่มดาวหมีเล็ก

UMi - Ursae Manoris / URSA MINOR -The Little Bear

กลุ่มดาวหมีเล็ก เป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าเหนือ มีดาวเหนือ (Polaris) ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ใกล้กับ ขั้วฟ้าเหนือมากที่สุด ในยุคปัจจุบัน กลุ่มดาวหมีเล็ก จะเป็นกลุ่มดาวคู่กับ กลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major) โดยกลุ่มดาวหมีเล็ก จะเดินตามหลัง กลุ่มดาวหมีใหญ่ ไปรอบๆดาวเหนือ

 

- Polaris, 2.0, Yellow ดาวเหนือ เป็นดาวฤกษ์ยักษ์สีเหลือง (Supergiant) มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 2.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 431 ปีแสง ชื่อดาว หมายถึง "จุดหมุนของดวงดาว" (the Pivot of the Planets)

- Kochab, 2.08, Orange เป็นดาวฤกษ์ยักษ์ (Ginat) มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 2.08 ซึ่งมีสว่างน้อยกว่า ดาวเหนือเล็กน้อย อยู่ห่างจากโลกประมาณ 126 ปีแสง เมื่อราว 3000 ปีที่แล้ว ดาวดวงนี้ เคยเป็นดาวที่อยู่ใกล้ขั้วฟ้าเหนือมากที่สุด

-Pherkad, 3.05 มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.05 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 147 ปีแสง