1
เกี่ยวกับ GLOBE
บุคลากรโครงการ GLOBE
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย GLOBE
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คู่มือครู
คู่มือการส่งข้อมูลผ่าน Web Site
อุปกรณ์ GLOBE
ข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐานของ GLOBE
ศึกษาค้นคว้าอย่างนักวิทยาศาสตร์
สนุกกับกิจกรรม GLOBE
Web Site ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
งานวิจัยของนักเรียน
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
โต้ตอบกับนักวิทยาศาสตร์Check E-mail

 0064852 

เครือข่ายโครงการ GLOBE
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายในโครงการ GLOBEโครงการ GLOBE
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์: 0-2392-4021 ต่อ 1121, 1124, 1128
โทรสาร: 0-2382-3239
globeproject@ipst.ac.th


Homepage นี้เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเอกสาร PDF
ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Acrobat Reader ไปใช้ได้


click here to download

Copyright @ 2002 The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology :::
Question or Comment? Write to : globeproject@ipst.ac.th