Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

กรดเบสที่พบ
ในชีวิตประจำวัน
Webmaster

 

สารอินดิเคเตอร์
การทดสอบสารว่ามีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเบสนั้น เราไม่ควรที่จะสัมผัสกับสารโดยตรง
ดังนั้นเราจึงต้องใช้สารที่เรียกกันว่า อินดิเคเตอร์ มาเป็นตัวที่ใช้ทดสอบค่า PH ของสารว่า
มีสภาพเป็นกรดหรือเบสมากน้อยเพียงใด
อินดิเคเตอร์ตามธรรมชาตินั้นเราได้มาจากน้ำต้มของหัวกะหล่ำปลีสีม่วงโดยมีขั้นตอนการทำดังนี้
• ถ้าสารนั้นมีสภาวะเป็นกรด กระดาษอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นโทนสีแดง
• ถ้าสารนั้นมีสภาวะเป็นเบส กระดาษอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นโทนสีน้ำเงิน

 

สีจากอินดิเคเตอร์
จากที่ เราทราบว่าเมื่อนำสารตัวอย่างมาทดสอบกับอินดิเคเตอร์จะให้ผลเป็นสีต่างๆ

ดังนั้นเราจึงนำส่วนนี้ไปประยุกต์ สร้างเป็นสีต่างๆ ได้เองสำหรับใช้วาดรูปได้
• ตัวอย่างสีที่ได้
น้ำมะนาวมี PH คือ 2 จึงเปลี่ยนเป็นสีแดง
น้ำเปล่ามี PH คือ 7 จึงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
น้ำยาเช็ดกระจกมี PH คือ 11 จึงเปลี่ยนเป็นสีฟ้า